Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі — ОСББ) — юридична особа, що створюється співвласниками багатоквартирного будинку для спільного управління, утримання і використання спільного майна.

У процесі роботи виникає безліч питань, щодо яких ОСББ має приймати рішення. Потрібно чітко розуміти, до компетенції яких органів управління ОСББ належить те чи інше питання. Для цього необхідно керуватися вимогами Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та статуту ОСББ.

Як відомо, органами управління ОСББ є (відповідно ст.10 Закону України "Про ОСББ"): 

 • Загальні збори - Вищий орган управління
  • Правління - виконавчий орган - виконує рішення загальних зборів
   • Ревізор (або ревізійна комісія) - здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління.

    Загальні збори є вищим органом управління ОСББ. Загальні збори скликаються і проводяться не рідше одного разу на рік у порядку, передбаченому Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» для установчих зборів. Крім того, вони можуть скликатися у міру необхідності, адже цей орган управління ОСББ має право приймати рішення з усіх питань його діяльності. При цьому деякі питання належать до виключної компетенції загальних зборів:

• затвердження статуту об’єднання, внесення змін до нього;

• обрання членів правління об’єднання;

• питання про використання спільного майна;

• затвердження кошторису, балансу об’єднання та річного звіту;

• попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує зазначену в статуті об’єднання, договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина;

• визначення порядку сплати, переліку й розмірів внесків і платежів співвласників;

• прийняття рішення про реконструкцію та ремонт багатоквартирного будинку або про зведення господарських споруд;

• визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови і членів правління;• визначення обмежень на користування спільним майном;

• обрання й відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном багатоквартирного будинку повністю або частково асоціації;

• прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах.

Зверніть увагу! Наведені вище питання віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів ОСББ, тобто не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам управління ОСББ.

Компетенція правління ОСББ (відповідно ст.10 Закону України "Про ОСББ")

до компетенції правління належать:

 • підготовка кошторису, балансу об’єднання та річного звіту;
 • здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно із законодавством;
 • розпорядження коштами об’єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об’єднання кошторису;
 • укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням, з урахуванням обмежень, встановлених статутом ОСББ в частині виключної компетенції загальних зборів;
 • ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об’єднання;
 • скликання та організація проведення загальних зборів співвласників або зборів представників;
 • призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення.

 

Виконання рішень, прийнятих загальними зборами, а також керівництво поточною діяльністю ОСББ здійснює правління ОСББ, яке є його виконавчим органом.

Компетенція ревізійної комісії ОСББ

На щорічних загальних зборах може бути заслухано звіт ревізійної комісії за результатами контролю фінансово-господарської діяльності ОСББ.

На виконання своїх повноважень ревізійна комісія має право:

 • не рідше одного разу на рік отримувати від правління та працівників об’єднання первинні й аналітичні документи бухгалтерського і податкового обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності об’єднання за будь-який період діяльності об’єднання, ознайомлюватися із зазначеними документами, робити із них виписки та копії;
 • не рідше одного разу на рік отримувати від правління та працівників об’єднання письмові пояснення щодо діяльності об’єднання за будь-який період діяльності об’єднання;
 • перевіряти та надавати загальним зборам висновки щодо підготовлених правлінням проектів кошторисів, балансу, річного звіту об’єднання;
 • за рішенням загальних зборів здійснювати інші дії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об’єднання.